โรคท้องเสียในลูกสุกรที่เกิดจากเชื้ออี.โคไล

โรคนี้เป็นโรคติดเชื้อทางเดินอาหาร พบว่าเป็นได้กับสุกรทุกอายุโดยเฉพาะลูกสุกร

สาเหตุและอาการของโรค
เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งเชื้อโรคตัวนี้สามารถพบได้ในทางเดินอาหารปกติและเมื่อร่างกายสุกรอ่อนแอ เชื้อโรคก็จะเพิ่มจํานวนมากขึ้น ซึ่งเป็นผลให้สุกรป่วย ความรุนแรงของโรคขึ้นอยู่กับอายุของสุกรที่ป่วย คือ ถ้าเป็นกับลูกสุกรแรกคลอดมักพบว่าลูกสุกรป่วยจะตายด้วยอาการโลหิตเป็นพิษโดยไม่พบอาการท้องเสีย สําหรับลูกสุกรป่วยที่ไม่ตาย จะพบอาการท้องเสีย ขนหยาบ ร่างกายสูญเสียนํ้าและผอมแกรน สุกรรุ่นที่เกิดอาการท้องเสียเนื่องจากเชื้ออี.โคไล มักเนื่องมาจากการกินหรือหายใจเอาเชื้อโรคตัวนี้เข้าไป
การป้องกัน
โรคท้องเสียที่เกิดจากเชื้ออี.โคไล สามารถป้องกันได้โดย
1. มีการจัดการเลี้ยงดูและอาหารที่ดีสําหรับแม่สุกรท้องและเลี้ยงดู
2. มีการสุขาภิบาลที่ดี
3. ลูกสุกรแรกคลอดต้องให้ได้กินนํ้านมเหลืองจากแม่สุกร
4. แม่สุกรจะต้องเลี้ยงลูกเก่งและมีความสามารถในการให้นํ้านมดี

การรักษา
โรคท้องเสียที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียอี.โคไล ยาที่จะใช้รักษาโรคนี้ได้ได้แก่ ยาปฏิชีวนะ
เช่น ยานีโอมัยซิน หรือยาสเตร็ปโตมัยซิน หรือยาโคลิสติน หรือยากลุ่มสังเคราะห์