โรคฝีดาษ

โรคนี้เปนโรคที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันกับสุกรทุกอายุ และอัตราการเกิดโรคสูงแตอัตราการตายตํ่า

สาเหตุและอาการของโรค

เกิดจากเชื้อไวรัส ซึ่งเชื้อโรคตัวนี้จะเข้าสู่ร่างกายสุกรได้โดยการสัมผัสกับสุกรป่วยโดยตรง หรือ ยุง ไร เหา เป็นตัวนําเชื้อโรคตัวนี้มา และเมื่อเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายสุกรแล้ว จะใช้เวลาในการฟักโรคนานประมาณ 3-6 วัน สุกรก็จะเริ่มแสดงอาการป่วยของโรคให้เห็น อาการที่พบได้คือ ไข้สูงประมาณ 104 องศาฟาเรนไฮต์ซึม ไม่กินอาหาร นํ้ามูกนํ้าตาไหล และพบเม็ดตุ่มที่ผิวหนัง ซึ่งเม็ดตุ่มนี้ต่อมาจะเปลี่ยนเป็นตุ่มหนองและแตกในที่สุด และแผลที่แตกจะตกสะเก็ด สุกรป่วยที่ฟื้นจากโรคนี้จะมีภูมิคุ้มกันโรคนี้ด้วย
การป้องกันโรคฝีดาษ

สามารถป้องกันได้โดย

1. วางโปรแกรมการกําจัดยุง ไรและเหา

2. กําจัดแหล่งนํ้าขังสําหรับเพาะยุง

3. มีการเลี้ยงดูและการให้อาหารที่ดี

4. มีการสุขาภิบาลที่ดี

การรักษา

โรคฝีดาษเกิดจากเชื้อไวรัส ไม่มียาที่ใช้รักษาโดยเฉพาะ นอกจากจะรักษาตามอาการของโรค โดย

1. ใช้ทิงเจอร์ไอโอดีน 2-5 เปอร์เซ็นต์ทาแผลที่ผิวหนัง

2. อาจจะให้ยาปฏิชีวนะผสมอาหารเพื่อป้องกันโรคแทรก

3. คอกหรือเล้าสุกรจะต้องดูแลรักษาให้สะอาดและแห้งอยู่สมอ