โรคพลาสเทอร์โรซีส

โรคนี้พบเป็นโรคแทรกเมื่อสุกรป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัส หรือเมื่อสุกรอ่อนแอหรือสุกรเครียด ซึ่งเนื่องมาจากการจัดการที่ผิดพลาดไม่เหมาะสม

สาเหตุและอาการของโรค
เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งเชื้อโรคตัวนี้สามารถพบได้ที่ส่วนต้นของระบบหายใจและทางเดินอาหาร เชื้อโรคตัวนี้จะพบเป็นปัญหาเมื่อสุกรป่วยหรือเมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับสุขาภิบาล มีปัญหาพยาธิหรือเมื่อมีสภาพการเลี้ยงสุกรที่แออัด อาการของโรคขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรคที่เป็นอยู่และเนื้อที่ของปอดที่เกิดการติดเชื้อโรคในรายที่รุนแรงอาการที่พบได้คือ มีไข้สูง 105-106 องศาฟาเรนไฮต์ มีนํ้ามูก ไม่กินอาหาร อ่อนแอและซึม
ในรายโลหิตเป็นพิษ อาการที่พบได้คือ มีไข้สูง 105-108 องศาฟาเรนไฮต์ อ่อนแอหายใจผิดปกติและไม่อยากเคลื่อนที่ ในรายไม่รุนแรง อาการที่พบได้คือ ไอเพียงอย่างเดียว
การป้องกัน
โรคพลาสเทอร์โรซีสสามารถป้องกันได้โดย
1. มีการเลี้ยงดูและให้อาหารที่ดี
2. มีการสุขาภิบาลที่ดี
3. ถ้ามีป้ญหาเกี่ยวกับพยาธิควรมีการวางโปรแกรมให้ถูกต้อง
4. อย่าเลี้ยงสุกรจํานวนมากเกินไปจนแออัดในแต่ละคอก

การรักษา
โรคพลาสเทอร์โรซีสเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ยาที่จะใช้รักษาโรคนี้ได้ ได้แก่ ยาปฏิชีวนะเช่น ยาคลอเตตร้าไซคลิน หรือยาเพ็นนิซิลิน หรือยาสเตร็ปโตมัยซินหรือยาอีริโทรมัยซิน หรือยากานามัยซิน หรือยาโคลิสติน เป็นต้นหรือยากลุ่มซัลโฟนามาย
การแก้ไขการจัดการให้ดีขึ้น เช่น อย่าให้ความชื้นในโรงเรือนสูง มีนํ้าสะอาดให้สุกรดื่ม ให้อาหารที่มีคุณค่าดีจะสามารถลดการสูญเสียเนื่องจากโรคนี้ได้