โรคอหิวาต์สุกร

โรคอหิวาต์สุกร

โรคนี้เป็นโรคระบาดที่รุนแรง พบว่าเป็นได้กับสุกรทุกอายุ อัตราการเกิดโรคและอัตราการตายสูง

สาเหตุและอาการของโรค

เกิดจากเชื้อไวรัส ซึ่งเชื้อตัวนี้จะเข้าสู่ร่างกายสุกรได้โดยการกินอาหาร และนํ้า หรือโดยการหายใจหรือโดยทางบาดแผลที่ผิวหนังหรือโดยทางเยื่อตา(นกและแมลงวันเป็นพาหนะของโรคนี้ได้) และเมื่อเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายสุกรแล้วจะใช้เวลาฟักโรคนานประมาณ 3 วัน-3 สัปดาห์ แต่โดยทั่วไปประมาณ 7 วัน สุกรที่รับเชื้อไวรัสตัวนี้ก็จะเริ่มแสดงอาการป่วยของโรค อาการที่พบได้คือมีไข้สูงประมาณ 105-108 องศาฟาเรนไฮต์ หรือ 40.5-42 องศาเซลเซียสเบื่ออาหารและต่อมาจะไม่กินอาหาร หอบ ตื่นเต้นและจะมีอาการซึมในเวลาต่อมา เยื่อตาอักเสบ (มีขี้ตา) ท้องผูก (ขี้เป็นเม็ด) ในช่วงสุกรป่วยมีไข้และเมื่อไข้ลงจะพบอาการท้องเสีย (ขี้เป็นนํ้าสีเหลืองเทา) และอาจพบอาการอาเจียนร่วมด้วย ผิวหนังบริเวณหู คอ ท้อง และด้านในของขาหนีบ จะพบจุดเลือดออกเล็กๆ ทำ ให้ผิวหนังบริเวณนั้นมีสีแดงและต่อมาจะเปลี่ยนเป็นสีม่วง

กรณีสุกรรุ่นป่วย อาจพบอาการทางระบบประสาทคือสุกรจะเดินเป็นวงกลม ขาเดินไม่สัมพ้นธ์กัน และมีอาการชัก

กรณีแม่สุกรท้อง ถ้าได้รับเชื้อโรคตัวนี้พบว่าเชื้อโรคอาจแพร่ไปยังลูกในท้องได้ผลคือทำ ให้ลูกในท้องตาย หรือเกิดการแท้งลูก หรือลูกสุกรที่คลอดออกมาผิดปกติอ่อนแอและกล้ามเนื้อสั่น

สุกรป่วยที่ฟื้นคืนจากโรคอหิวาต์สุกร พบว่าจะมีภูมิคุ้มโรคได้ตลอดชีวิตและแม่สุกรสามารถถ่ายภูมิคุ้มกันโรคไปยังลูกสุกร ได้โดยทางนํ้านมเหลือง ซึ่งระดับความคุ้มโรคที่ลูกสุกรได้รับจะมากหรือน้อยต่างกันไป เนื่องจากระดับภูมิคุ้มกันโรคในแม่สุกรแต่ละตัวไม่เท่ากัน และพบว่าแม่สุกรที่ทำวัคซีนเชื้อเป็น ความคุ้มกันโรคที่ถ่ายไปยังลูกสุกรจะสามารถป้องกันโรคได้นาน 6-8 สัปดาห์หรือน้อยกว่านี้ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับชนิดของวัคซีนที่ทำโรคอหิวาต์สุกรสามารถป้องกันได้โดย

1. ทำวัคซีนอหิวาต์สุกรตามโปรแกรมที่กำ หนดไว้

2. มีการจัดการควบคุมโรคที่เข้มงวดโดยเฉพาะเกี่ยวกับคนและรถยนต์ที่เข้าออก

3. มีการสุขาภิบาลที่ดี

4. การเลี้ยงดูและอาหารที่ดี

5. มีการกักโรคและตรวจโรคสุกรใหม่

6. มีการกำจัดแมลงวันและนกโรคสุกร

โปรแกรมการทำ วัคซีนอหิวาต์สุกร

1. ลูกสุกรทำวัคซีนเมื่อสุกรอายุประมาณ 6 สัปดาห์ และให้ทำ วัคซีนซํ้าอีกครั้งในอีก 2สัปดาห์ต่อมา

2. สุกรพ่อพันธุ์ ทำวัคซีนทุก 6 เดือน

3. สุกรแม่พันธุ์ ทำวัคซีนทุกครั้งที่หย่านม

หมายเหตุ วัคซีนอหิวาต์ซึ่งเป็นเชื้อเป็น ห้ามทำ กับสุกรที่อ่อนแอหรือกำ ลังป่วย

การรักษา

โรคอหิวาต์สุกรเกิดจากเชื้อไวรัส ไม่มียาที่จะใช้รักษาโรคนี้โดยเฉพาะสุกรที่ป่วยควรทำลายทิ้งโดยการเผาหรือฝัง