โรคโพรงจมูกอักเสบติดต่อ

โรคนี้เป็นโรคระบาดทางระบบหายใจ พบว่าเป็นได้กับสุกรทุกอายุ ซึ่งมีอัตราการเกิดโรคสูงแต่อัตราการตายตํ่า
สาเหตุและอาการของโรค
เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย และพบว่าอาการของโรคจะรุนแรงขึ้นถ้ามีเชื้อไวรัสร่วมด้วย เชื้อโรคตัวนี้จะเข้าสู่ร่างกายสุกรได้โดยการหายใจเอาเชื้อเข้าไป หรือโดยการสัมผัสกับสุกรป่วยโดยตรง หรือโดยการกินนํ้าและอาหารที่มีเชื้อนี้ปนอยู่และเมื่อเชื้อนี้เข้าสู่ร่างกายสุกรแล้ว อาการและความรุนแรงของโรคขึ้นอยู่กับโรคแทรกซ้อนสุขภาพและอายุของสุกรป่วย อาการเด่นของโรคนี้ที่พบได้คือ จาม เลือดไหลออกจากจมูกซึ่งมักพบอาการทั้งสองนี้ในสุกรที่อายุน้อยกว่า 4 สัปดาห์นอกจากนี้จะพบอาการจมูกบิดเบี้ยว
การป้องกัน
โรคโพรงจมูกอักเสบติดต่อสามารถป้องกันได้โดย
1. มีการกักโรคและตรวจโรคสุกรใหม่
2. ควรศึกษาแหล่งที่มาของสุกรใหม่ ว่ามีโรคนี้ระบาดหรือไม่
3. กําจัดหนูแมว และสุนัขออกจากโรงเรือนเพาะสัตว์เหล่านี้อาจเป็นพาหนะของโรค
4. มีการจัดการควบคุมโรคที่เข้มงวด
5. มีการเลี้ยงดูและอาหารที่ดี
6. มีการสุขาภิบาลที่ดี

การรักษา
โรคโพรงจมูกอักเสบติดต่อเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ยาที่จะใช้รักษาโรคนี้ได้แก่ยาปฏิชีวนะ ชนิดที่ออกฤทธิ์และทําลายเชื้อโรคได้กว้างหรือยาซัลโฟนามายเช่นยาซัลฟาเมทธาซีน ซัลฟาไทอะโซนเป็นต้น
หมายเหตุ สุกรใหญ่ที่เป็นโรคนี้ พบว่าไม่มีผลทําให้จมูกบิดเบี้ยวหรือย่นแต่จะเป็นตัวอมโรคและจะแพร่เชื้อโรคเมื่อสุกรเครียด